Văn bản pháp luật

Showing 1-11 of 11 items.
# Tên văn bản Download
2 Thông Tư số 29/2018/TT-BNNPTNT - Quyết định về các biện pháp lâm sinh Download
3 Thông Tư số 30/2018/TT-BNNPTNT - QUY ĐỊNH DANH MỤC LOÀI CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CHÍNH; CÔNG NHẬN GIỐNG VÀ NGUỒN GIỐNG; QUẢN LÝ VẬT LIỆU GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CHÍNH Download
4 Luật số 16/2017/QH14 - Luật Lâm Nghiệp Download
5 Quyết Định số 4852/QĐ-BNN-TCLN 2018 - Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện về Thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa Việt Nam và các Liên minh Châu Âu Download
6 Mẫu Quyết Định Giao Đất - Mẫu số 04 Download
7 Nghị Định 156/2018/NĐCP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp Download
8 Toàn văn hiệp định VPA-FLEGT Download
9 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT - Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản Download
10 Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT - Quy định về quản lý rừng bền vững Download
11 Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT - QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ RỪNG; KHUNG GIÁ RỪNG Download
12 Thông Tư số 33/2018/TT-BNNPTNT - QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ VÀ THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG Download

Đối tác của iTwood